/ 1 نظر / 72 بازدید
khodai

مباش جان پدر ، غافل از مقام پدر که واجب است به فرزند ، احترام پدر اگر زمانه به نام تو افتخار کند تو در زمانه مکن فخر ، جز به نام پدر …. آسودگی از محن ندارد مادر آسایش جان و تن ندارد مادر دارد غم و اندوه جگر گوشه ی خویش ور نه ، غم خویشتن ندارد مادر[گل][گل][گل]