مقایسه سه دوره زندگی از نظر وقت پول و انرژی

بازدید کننده محترم ...                                                            

به نظر شما مقدارو نوع رابطه ها در مورد بیشترافراد جامعه صدق می کند؟

/ 1 نظر / 10 بازدید
khodai

[تایید][دست][دست] [تایید][دست][دست]