اهداف زندگی مومن وغیر مومن

مقصد و هدف زندگی مومن = خداطلبی

وکاراو = دین پروری

و محرک ان = الله است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولی مقصد و هدف زندگی غیر مومن = دنیا طلبی!

وکار او = نفس پروری

و محرک آن = نفس و شیطان است.

 

/ 0 نظر / 12 بازدید